Konkurs realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji w ramach Programu „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją”

Adresaci:

        uczniowie klas III-VII szkół podstawowych posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej występowanie u nich specyficznych trudności w uczeniu się: ryzyka dysleksji lub dysleksji / dysortografii / dysgrafii;

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • usprawnianie umiejętności czytania i pisania,
  • podnoszenie samooceny uczniów i motywacji do pracy.

Zadanie dla ucznia:

Samodzielne wymyślenie, ułożenie treści baśni (może być uzupełniona ilustracjami, ale nie musi) lub komiksu (komiks zawsze zawiera rysunki) i samodzielne zapisanie pracy na arkuszu papieru o dowolnym formacie.

Poziomy wiekowe:

1) uczniowie klas III-IV,

2) uczniowie klasV-VII.

Forma pracy do indywidualnego wyboru przez ucznia:

        baśń;

        komiks.

Warunek:

Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez ucznia zarówno część literacka jak i plastyczna. Treść baśni oraz komiksu opracowana według własnych pomysłów dziecka. Obowiazuje również samodzielne zapisanie pracy i wykonanie rysunków.

Termin: 30 maj 2018r. sala 2.09

Prace laureatów zostaną przesłane do siedziby PTD, gdzie rozstanie rozstrzygnięty II etap konkursu.

                                                           Koordynator konkursu

                                                           Małgorzata Pluto Prondzinska -- terapeuta